Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1421).

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. w biurze Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300, w godz. 9.00 – 16.00 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń i wybór oferty nastąpi 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Spółki.

 Szczegóły w załączonym  Zaproszeniu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy