Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

 
 
Jednym z podstawowych problemów pojawiających się w związku z rozwojem gospodarczym oraz jego wpływem na stan środowiska naturalnego jest kondycja energetyczna środowiska. Opisuje ona stan zasobów źródeł energii, efektywność odbiorców, stan systemów zarządzania wpływających na przepływy oraz optymalizację zużycia energii.

Głównymi determinantami stawiającymi zagadnienia energetyczne w czołówce problemów XXI wieku są:

• ograniczone zasoby surowców energetycznych,
• niestabilny rynek dostawców surowców,
• coraz wyższe koszty pozyskiwania surowców,
• bardzo duży wzrost zapotrzebowania na energię,
• zmiany klimatyczne wywołane szkodliwym oddziaływanie sektora energetyki na środowisko,
• rosnące znaczenie energetyki w polityce międzynarodowej,
• monokulturowość rynku dostaw energii, duże znaczenie węgla i ropy naftowej.
 
Społeczność światowa, a w szczególności europejska podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy prognoz energetycznych. Niekwestionowane, znaczące miejsce w tych działaniach zajmują zagadnienia uzupełnienia obszaru dostaw energetycznych o odnawialne źródła energii (OZE) oraz zwiększenie efektywności energetycznej na każdym etapie łańcucha energetycznego.

Skuteczność działań wzmacnia fakt podejmowania ich przez podmioty powiązane, które każdy z osobna reprezentuje co prawda inny przedmiot działalności, natomiast działalności te dotyczą tej samej płaszczyzny rodzajowej. Sprawdzoną formą takiej współpracy jest klaster.


Historia „Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii”

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., poszukując nowych rozwiązań w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Mazowsza oraz rezerw tkwiących w skutecznej implementacji narzędzi poprawiających efektywność energetyczną, rozpoczęła na początku 2011 r. prace nad powołaniem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE. Klastra postrzeganego jako platformę powiązań jednostek rządowych, samorządowych, biznesu oraz instytucji B+R służącą temu celowi.
W dniu 20.05.2011 r. została podpisana umowa – porozumienie pomiędzy podmiotami założycielskimi powołująca do funkcjonowania Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE.

Formą organizacyjną Klastra jest konsorcjum podmiotów – członków Klastra z Koordynatorem Klastra – Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o. o.:


Tutaj znajdziesz dokument Porozumienie w sprawie powstania i funkcjonowania Klastra

Aktem regulującym funkcjonowanie Klastra jest jego Statut:

Tutaj znajdziesz Statut MKEEiOZE 

Podmioty Klastra

Traktując klaster jako płaszczyznę współdziałania podmiotów realizujących wspólne cele dbamy o jak najszerszą reprezentację podmiotów. Pozwala to na przygotowanie kompleksowej oferty dostosowanej we wszystkich aspektach do oczekiwań rynku.


W skład Klastra wchodzą :

• jednostki samorządu terytorialnego,
• agencje promocyjne,
• ośrodki naukowo-badawcze,
• ośrodki akademickie,
• małe i średnie przedsiębiorstwa (producenci i usługodawcy systemów z zakresu efektywności energetycznej i OZE),
• instytucje doradcze,
• instytucje finansowe,
• instytucje szkoleniowe,
• instytucje certyfikujące,
• instytucje sektora energetycznego,
• organizacje rządowe i pozarządowe.

Aktualna lista członków Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej

Głównymi celami Klastra są:
 
• wzmocnienie konkurencyjności regionu,
• zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
• poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu,
• promocja zachowań pro energetycznych i pro ekologicznych,
• zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne,
• świadczenie usług z zakresu efektywności energetycznej,
• wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz regionalnego biznesu w realizacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego,
• promocja województwa mazowieckiego jako miejsca efektywnych inwestycji,
• poprawa bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza,
• wspólna promocja działań w zakresie inwestowania w OZE,
• wzrost atrakcyjności studiów technicznych o specjalnościach energetycznych.
 
 
Do podstawowych działań Klastra należy:

• opracowanie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska
• popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększających efektywność energetyczną odbiorców końcowych mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepła woda, ogrzewanie itp.) poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty itp.
• wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z dziedziny EE i OZE,
• opiniowanie i wypracowywanie standardów dla systemów monitorujących zużycie energii,
• wspólne prowadzenie projektów, w tym opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii.
Produkty Klastra:
• projekty promocyjne popularyzujące wiedzę i zachowania z dziedziny EE i OZE,
• strategia marketingowa uwzględniająca aktywności uczestników klastra,
• konferencje, warsztaty, szkolenia,
• wydawnictwa informacyjne (broszury , foldery, poradniki),
• infolinia (EE i OZE),
• strona WWW.
 
Źródła finansowania
• wkład własny uczestników Klastra,
• dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,
• darowizny.

 
Wszystkich zainteresowanych szczegółami działania "Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii" zachęcamy do kontaktu z p. Piotrem Szarzyńskim: Tel. : 512 671 217 ; mail: p.szarzynski@mae.com.pl
 

Aktualności

Mazovia Energy Cluster

Grupa robocza - Zagajniki o krótkiej rotacji

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy