Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Mazowieckiej Agencji Energetycznej Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Agencja Energetyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej MAE) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, tel./fax: +22 290 29 42, e-mail: biuro@mae.com.pl
II. Z Inspektorem ochrony danych osobowych powołanym w MAE, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mae.com.pl
III. Administrator danych osobowych – MAE - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz/lub na podstawie udzielonej zgody. MAE będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji wobec Pani/Pana zadań statutowych Spółki realizowanych na Pani/Pana rzecz, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
IV. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom lub współpracownikom MAE, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Pani/Pana. Ponadto dane będą przekazywane organom, którym obowiązujące przepisy bezwzględnie nakazują przekazywanie tych danych.
VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych stosownie do art. 15 RODO;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych stosownie do art. 16 RODO;
  c) żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym) stosownie do art. 17 RODO;
  d) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania stosownie do art. 18 RODO;
  e) przenoszenia danych stosownie do art. 20 RODO;
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Pani/Pana.
IX. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
X. Informujemy, że stosowanie do art. 22 RODO nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. Informujemy także, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego i nie będą udostępniane w tym celu innym podmiotom.
XI. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.

 
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy