Wyszukiwarka

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Agencja Energetyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej MAE) z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 lok. 300, wpisana do KRS pod numerem 328664, NIP: 113-27-60-903, REGON: 141828652, tel./fax: +22 290 29 42, e-mail: biuro@mae.com.pl; iod@mae.com.pl;
 2. Administrator danych osobowych – MAE - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz/lub na podstawie udzielonej zgody. MAE będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji wobec Pani/Pana zadań statutowych Spółki realizowanych na Pani/Pana rzecz, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt II, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom lub współpracownikom MAE, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Pani/Pana.
  Ponadto dane będą przekazywane organom, którym obowiązujące przepisy bezwzględnie nakazują przekazywanie tych danych.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych stosownie do art. 15 RODO
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych stosownie do art. 16 RODO
  3. żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym) stosownie do art. 17 RODO
  4. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania stosownie do art. 18 RODO
  5. przenoszenia danych stosownie do art. 20 RODO
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Pani/Pana.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Informujemy, że stosowanie do art. 22 RODO nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. Informujemy także, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego i nie będą udostępniane w tym celu innym podmiotom.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.
 
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy