Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Zgodnie ze Strategią Mazowieckiej Agencji Energetycznej

podstawowym celem działalności MAE jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki.Główne działania Agencji są skupione wokół 7 priorytetowych potrzeb regionu w dziedzinie zrównoważonej energii:

  • wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej,
  • zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii – planowanie i programowanie rozwoju lokalnego,
  • kwestie energetyczne na terenach wiejskich – rolnictwo jako dostawca i jako końcowy użytkownik energii,
  • trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół miasta stołecznego Warszawa,
  • specyficzne problemy energetyczne w powiatowych miastach w regionie,
  • promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną,
  • monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie.Agencja przez pierwsze trzy lata działalności (2009-2012) była współfinansowana z programu „Inteligentna Energia dla Europy” Unii Europejskiej. 

 

Działania Agencji mają doprowadzić do opracowania kompleksowej regionalnej polityki energetycznej, koordynacji działań energetycznych w regionie oraz wzrostu zaangażowania lokalnych uczestników (gmin, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorców) w realizację regionalnej polityki energetycznej. Agencja będzie odpowiedzialna za realizację i monitorowanie regionalnej polityki energetycznej.

Specjalny pakiet roboczy, którego celem jest koordynowanie celów władz regionalnych i gminnych oraz zrównoważone wykorzystanie regionalnych zasobów odnawialnych, będzie poświęcony kwestii planowania energetycznego w gminach. Jednym z zadań Agencji będzie także monitorowanie rozwoju lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii i racjonalizacji użytkowania energii oraz zbieranie jednolitych i reprezentatywnych danych na tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i sprawnością energetyczną w regionie.

W celu skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych Mazowsza, region potrzebuje niezbędnych działań poprawiających efektywność energetyczną i wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W Regionalnym Programie Operacyjnym Mazowsza na lata 2007-2013 w ramach działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” zarezerwowano prawie 50 mln euro ze środków unijnych na projekty energetyczne. W związku z tym przewiduje się intensywny rozwój regionalnego rynku energii, do czego niezbędne będzie merytoryczne wsparcie realizacji tych zadań ze strony MAE.

Aktywna promocja wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii to jedno z zadań jakim zajmie się Mazowiecka Agencja Energetyczna. Rezultaty projektu obejmą m.in. zestaw katalogów, wytycznych i materiałów promocyjnych adresowanych do różnych grup docelowych. W czasie realizacji projektu planowany jest intensywny program szkoleń, warsztatów i seminariów dla zainteresowanych podmiotów.

Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Agencji Energetycznej na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają doprowadzić do poprawy regionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia świadomości energetycznej wśród lokalnych władz, gospodarstw domowych i przedsiębiorców.
 

Przedmiot działalności Agencji

 
Agencja realizuje zadania w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poszanowania energii jak również w zakresie promocji racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, pomocy samorządom terytorialnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Agencja prowadzi działania mające
na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmie prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb
i zasobów związanych z energetyką na terenie Województwa Mazowieckiego.
 
Działalność Agencji obejmuje m.in:
1) propagowanie nowoczesnych i optymalnych sposobów wytwarzania i przesyłania energii;
2) wspomaganie przedsięwzięć energooszczędnych poprzez pozyskiwanie krajowych
i zagranicznych źródeł finansowania;
3) współpraca z regionalnym i krajowymi podmiotami działającymi w obszarze działalności Spółki, w tym: instytutami badawczo-rozwojowymi i funduszami, w zakresie tworzenia projektów finansowania przedsięwzięć umożliwiających wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań zmierzających do racjonalizacji użytkowania energii i wykorzystania źródeł energii odnawialnej, zarządzania funduszami celowymi zasilanymi ze środków budżetowych oraz innych źródeł, inicjowania i wdrażania prac badawczo-rozwojowych;
4) doradztwo energetyczne dla mieszkańców regionu, samorządów terytorialnych i firm;
5) przygotowywanie i opiniowanie planów energetycznych i lokalnych polityk energetycznych, w tym regionalnego programu energetycznego;
6) monitorowanie rozwoju regionalnego rynku energetycznego;
7) promocja odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego
8) wykonywanie audytów energetycznych, w szczególności obiektów publicznych;
9) działalność szkoleniowa w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska;
10) organizacja konferencji;
11) promocja i transfer technologii energetycznych;
12) przygotowywanie wniosków o finansowanie programów energetycznych i ochrony środowiska;
13) organizowanie projektów i programów demonstracyjnych;
14) sporządzanie raportów dotyczących zasad racjonalnej gospodarki energetycznej w regionie;
15) analiza stanu i przyczyn nadmiernej energochłonności oraz jej skutków z punktu widzenia środowiska i gospodarki;
16) działalność wydawnicza;
17) współpraca z europejskimi agencjami energetycznymi.
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy