Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

W związku ze zmianami klimatycznymi, racjonalne gospodarowanie energią oraz zasobami środowiska naturalnego zyskuje znaczenie na poziomie lokalnym zwłaszcza, iż gminy i miasta charakteryzują się dużym potencjałem w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów lokalnych źródeł energii.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który pozwoli samorządom rozpocząć proces transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Proces ten należy poprzedzić analizą wybranych dokumentów strategicznych obowiązujących na wskazanym obszarze pod kątem porównania opisanych w nich celów doraźnych i długoterminowych z celami zrównoważonej polityki energetycznej.

Wymagane jest wskazanie roku bazowego wraz z uzasadnieniem wyboru.

Dokument bazuje na informacjach dotyczących zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Na ich podstawie tworzy się bazową inwentaryzację emisji CO2 (BEI) i określa obszary problemowe w gminie wraz z odpowiednimi działaniami zapobiegającymi tym emisjom.

Wpisanie działań do PGN-u wymaga przyjęcia ustalonej wizji rozwoju gminy opisującej cele strategiczne i szczegółowe, ocena aktualnej sytuacji, identyfikację obszarów priorytetowych, aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje ponadto działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w zakresie gospodarowania energią, służące ograniczeniu emisji i optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów. Dla każdego z planowanych zadań inwestycyjnych należy wskazać możliwe źródła finansowania i ująć je w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Analiza Gminy/Miasta obejmuje wszystkie sektory stanowiące znaczące źródło emisji CO2, czyli budownictwo (wraz z wyposażeniem/urządzeniami) mieszkalne, komunalne i usługowe, przemysł, oświetlenie uliczne, a także transport publiczny, prywatny, szynowy, transport niezmotoryzowany oraz wdrażanie systemów zarządzania ruchem. Ponadto uwzględnia lokalną produkcję energii elektrycznej (np. zasoby OZE) oraz ciepła/chłodu a także gospodarkę odpadami.

Należy opisać procedurę monitorowania i ewaluacji we wdrażaniu PGN-u. Monitoring jest przeprowadzany po każdym roku wdrażania dokumentu, aby ocenić efekt zastosowania środków redukcji emisji oraz określić postęp w zbliżaniu się do celu.

Opracowany PGN musi być zgodny ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, dlatego należy wystąpić o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Ostatnim etapem jest zatwierdzenie dokumentu przez Radę Gminy/Miasta stosowną uchwałą.

Wprowadzanie zmian i aktualizacja dokumentu musi być ponownie zatwierdzona przez Radę.

 

PGN

 

Schemat dobrego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowujemy dla samorządów plany gospodarki niskoemisyjnej, a także ich aktualizacje.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy