Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) ma na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych (pyłów i gazów) do atmosfery pochodzącej z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie odbywa się w sposób nieefektywny a paliwo jest niskiej jakości.

Podstawowe elementy składowe PONE to inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy, priorytety likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy grzewcze wraz z analizą techniczno-ekonomiczną planowanych przedsięwzięć, obliczenia efektu ekologicznego, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych przedsięwzięć wraz z źródłami finansowania.

PONE powinien być zgodny z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, uchwałą antysmogową, Programem Ochrony Powietrza oraz innymi dokumentami dotyczącymi polityki ochrony powietrza.

Podstawowym celem PONE jest kompleksowa likwidacja istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła i wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (OZE - biomasa, układy solarne i inne).

Alternatywą dla starych pieców i kotłów o niskiej sprawności, wykorzystujących paliwa stałe jest:

  1. podłączenie do sieci cieplnej, gdy sieć istnieje na danym obszarze, a podłączenie jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione
  2. podłączenie do sieci gazowej, gdy sieć istnieje na danym obszarze, a podłączenie jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione
  3. kotły gazowe
  4. nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę spełniające wymagania ekoprojektu według Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
  5. kotły olejowe
  6. ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

Inwestycje towarzyszące w zakresie poprawy efektywności energetycznej mogą obejmować modernizację oświetlenia na LED, zastosowanie urządzeń zmniejszających zużycie energii oraz termomodernizację budynków w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenia zużycia energii cieplnej.

Program Ograniczania Niskiej Emisji powinny posiadać samorządy gminne, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Natomiast samorządy gminne na terenach, których nie zidentyfikowano obszarów przekroczeń mogą opracować PONE w celu utrzymania emisji substancji poniżej poziomów dopuszczalnych.

Opracowujemy dla gmin i miast programy ograniczania niskiej emisji, a także ich aktualizacje.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy