Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

STUDIA PODYPLOMOWE DLA URZĘDNIKÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAZOWSZA Z ZAKRESU EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ I PROMOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH – SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII (SME)

III EDYCJE ZREALIZOWANE ORAZ DOFINANSOWANE  W RAMACH PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ  w WARSZAWIE :  „Programy edukacyjne z zakresu ekologii prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe”.

29.10.2014 r. -  25.06.2015 r. I edycja SME

28.02.2015 r. – 19.12.2015 r. II edycja SME

02.04.2016 r. - 18.12.2016 r. – III edycja SME

Lokalizacja zadania – teren całego województwa mazowieckiego.

Przeprowadzona przez Mazowiecką Agencję Energetyczną analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie edukacji eko-energetycznej na Mazowszu doprowadziła do wniosku, iż optymalną formułą kształcenia urzędników samorządowych będą studia podyplomowe, które pozwolą zdobyć nie tylko podstawową wiedzę energetyczną, ale także doposażą w instrumenty wsparcia pozwalające na profesjonalne podejmowanie lokalnych i regionalnych wyzwań energetycznych i proekologicznych.

Wykształcenie powyższych kompetencji pozwoliło absolwentom na sprawne i profesjonalne wypełnianie zadań Samorządowego Manadźera Energii, a także wsparcie i inicjowanie lokalnych projektów z zakresu energetyki.

            Wykonawcą zadania SME w trakcie trwania III edycji była Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzadzania w Warszawie .

Celem głównym projektu  było zwiększenie efektywności zużycia energii w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez podejmowanie i promowanie działań proekologicznych w tym obszarze. Użytkowanie energii w postaci elektryczności i ciepła przyczynia się do oddziaływań na środowisko procesów produkcji i przesyłu energii. Obecnie istnieją możliwości ochrony środowiska z wykorzystaniem coraz nowszych technologii przetwarzania pierwotnych nośników energii (gazu ziemnego czy węgla kamiennego) lub urządzeń ochrony powietrza w postaci filtrów i instalacji odsiarczania spalin. Najprostszym jednak i najefektywniejszym na tym etapie rozwoju techniki sposobem na ochronę środowiska jest minimalizowanie zużycia energii. Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywają użytkownicy energii, a ich działanie w znacznym stopniu zależy od świadomości (edukowanie społeczeństwa w zakresie działań oszczędnościowych) i warunków lokalnych, które budować powinny samorządy. Wyróżnić można dwa rodzaje działań racjonalizujących użytkowanie energii: bezpośrednie i pośrednie. Do pierwszych zaliczyć należy inwestycje oraz podjęcie się organizacji i koordynacji przedsięwzięć w celu zmniejszenia zużycia energii, a do drugich – popularyzowanie właściwych postaw i edukację.

 Studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii pozwoliły na:

  • pozyskanie i rozwinięcie ugruntowanej wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych;
  • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i uwrażliwienie na środowisko przyrodnicze, w tym budowanie postaw proekologicznych, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska;
  • nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Wykształcenie powyższych kompetencji pozwoliło absolwentom trzech edycji na sprawne i profesjonalne wypełnianie zadań Samorządowego Menedżera Energii, a także wsparcie i inicjowanie lokalnych projektów z zakresu energetyki. Realizacja projektu zakładała wypełnienie zadań statutowych MAE -  działalność misyjną, a nie komercyjną w przedmiotowym obszarze.

Grupa docelowa: Reprezentantem lokalnej społeczności jest samorząd, którego zadaniem własnym, zgodnie z polskim prawem, jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych, do których ustawa zalicza zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe. Zakres tego obowiązku precyzuje ustawa Prawo energetyczne, która określa, że obowiązek ten polega na planowaniu i organizacji zaopatrzenia w energię, do którego potrzebna jest fachowa wiedza w danej dyscyplinie. Można też posiłkować się ekspertami zewnętrznymi na potrzeby tworzenia strategii, planów i projektów technicznych, ale ich właściwa koordynacja i wdrożenie wymaga ciągłego nadzoru. Tym samym dla właściwej realizacji nałożonego na samorząd terytorialny obowiązku - w strukturze wspierającej zarządzającego gminą wójta (burmistrza, prezydenta) warto dysponować wyspecjalizowanym doradcą (urzędnik gminny) – Samorządowego Menedżera Energii. Każde dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo produkcyjne posiada swojego energetyka.

Prawidłowo przeprowadzony proces planowania powinien uwzględniać elementy ponadgminne, stąd kluczowe było włączenie również urzędników szczebla powiatowego i regionalnego.

 Studia adresowane były  do pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego oraz innych instytucji podstawowych jednostek samorządu terytorialnego a także przedsiębiorstw komunalnych, pragnących pozyskać lub uzupełnić kompetencje z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki w gminie.

Kandydaci na studia musieli posiadać już wykształcenie wyższe. Wymagany był dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) albo jednolitych studiów magisterskich.

 Zajęcia w trakcie III edycji prowadzone były przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczna uczelni obejmująca pracowników posiadających stopnie i tytuły naukowe doktora, doktora habilitowanego lub profesora, mających doświadczenie dydaktyczne oraz kompetencje merytoryczne do prowadzenia kształcenia z zakresu energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzania, finansów, ochrony środowiska i prawa. Ponadto, część zajęć prowadzona był przez praktyków z branży energetycznej, którzy swoim doświadczeniem zawodowym mogli przybliżyć tematykę studiów w wymiarze samorządowym

Absolwenci III edycji studiów podyplomowych otrzymali : Dyplomy ukończenia studiów oraz  Certyfikaty Samorządowego Menedżera Energii.  

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy