Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

18 czerwca 2009 r., Warszawa
 

W dniu 18 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja pt. "Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie”, która była inauguracją działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej. 

Konferencja była także głosem w dyskusji nad opracowywanym w Ministerstwie Gospodarki dokumentem „Polityka energetyczna do 2030 roku”, a także promocja nowej dyrektywy UE dotyczącej stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu RP, Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, samorządów regionalnych i terytorialnych, instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa energetyczne, banki i instytucje finansowe.
 

Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie


Pakiet klimatyczny UE, a w szczególności nowa dyrektywa o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) z grudnia 2008 r. zakładają aktywny udział samorządów terytorialnych przygotowywaniu narodowych planów działań na rzez energetyki odnawialnej do 2020 roku i ich wdrażaniu, w szczególności w zakresie brania pod uwagę podczas planowani i projektowania możliwości budowy instalacji OZE. Nowa dyrektywa wzywa także do upraszczania procedur inwestycyjnych dla OZE na każdym szczeblu administracji. Europejski plan działań na rzecz efektywności energetycznej wskazuje na wiodącą i modelową rolę samorządów w zakresie inwestycji w rozwiązania energooszczędne i w OZE.

Projekt nowej Polityki energetycznej Polski do 2030 r. zakłada poprawę korelacji planów inwestycyjnych gmin przedsiębiorstw energetycznych, konieczności poprawy stanu infrastruktury energetycznej i konstatuje, że służyć to będzie zapewnieniu wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności, przyciągnięcia inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów oraz stwierdza, że dobre planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji polityki energetycznej państwa.

Samorządy terytorialne już od dość dawana aktywnie działają na rzecz rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowo, współpracując m.in. z przedsiębiorstwami energetycznymi, inwestorami i korzystając ze wsparcia programów UE. Dotyczy to także tworzenia regionalnej polityki, lokalnych planów energetycznych oraz odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego energetyki rozproszonej, nastawionej na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

W celu poprawienia koordynacji działań z zakresu energetyki regionalnej, Województwo Mazowieckie, wraz z przedstawicielami samorządów lokalnych, biznesu i nauki, utworzyło Mazowiecką Agencje Energetyczną i uzyskało na jej 3-letni program działania grant z Programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) UE. MAE, razem z innymi agencjami regionalnymi w Polsce zamierza odegrać istotną rolę w promocji zrównoważonej środowiskowo energetyki regionalnej i lokalnej i przechodzeniu od energetyki konwencjonalnej do czystej ekologicznie.

Przedmiotem konferencji „Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie” były zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem energią i jej odnawialnymi zasobami, a także realizacją inwestycji energooszczędnych w regionach, z uwzględnieniem możliwości finansowania.
 

Przebieg konferencji
 


Otwarcie Konferecji
 

Konferencję otworzył Pan dr inż. Marek S. Kozłowski - Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., który wygłosił referat nt. „Rola regionalnej agencji energetycznej a innowacyjne aspekty gospodarowania energią na Mazowszu”.
 

Sesja wprowadzająca
 


Intelligent energy - Europehelping to Meet 2020 - Vassilia Argyraki - Agencja Wykonawcza EACI,
Opinia samorządowej grupy ekspertów parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki dotycząca polityki energetycznej państwa - Wiesław Kołodziejski
Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej - Aldona Kaźmierska
 

Sesja I:
Racjonalne gospodarowanie odnawialnymi zasobami energii na szczeblu regionalnym i lokalnym.
 

Przedmiotem pierwszej sesji były m.in. analiza porównawcza atrakcyjności inwestycyjnej województw, kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim, wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem na szczeblu regionalnym/lokalnym nowej polityki energetycznej i - energetyki odnawialne w gminach wiejskich i miastach.

Głos w dyskusji zabrali:
Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej,
Mariusz Frankowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Krzyżanowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Źrodowiska Urzędu Marszałkowskiego,
Leszek Drogosz - Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy,
Tomasz Koprowiak - Burmistrz Kisielic, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stanisław Kracik - Burmistrz Niepołomic, Członek Konwentu Burmistrzów UE ,
Katarzyna Michałowska-Knap - Kierownik Zespołu w Instytucie Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO).
 

Sesja II
Realizacja inwestycji na rzecz poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w warunkach lokalnych.
 

Przedmiotem drugiej sesji były m.in. przykłady inicjatyw europejskich w aspekcie oddziaływań regionalnych lub lokalnych, regulacje prawne UE dotyczące efektywności energetycznej w aspekcie wyzwań i zadań pakietu klimatyczno-energetycznego oraz poprawa efektywności energetycznej jako element zrównoważonego rozwoju.

Głos w dyskusji zabrali:
Ryszard Wnuk - Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej KAPE S.A,
Iwona Gawłowska - Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki,
Daria Kulczycka -Departament Analiz Ekonomicznych PKPP Lewiatan,
Katarzyna Grzejszczyk - Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w Krajowej Izbie Gospodarczej,
Stanisław Maciejewski -Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, Laureat konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce,
Szymon Rosiak - Wiceprezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie,
dr Stanisław Pietruszko, Centrum Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska,
Marcin Piotrowski - Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
Andrzej Rubczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Vattenfall.
 

Sesja III
Finansowanie inwestycji energooszczędnych i OZE
 

Przedmiotem trzeciej sesji były m.in. kwestie dotyczące finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce ze środków krajowych i unijnych oraz partnerstwo publiczno-prawne.

Głos w dyskusji zabrali:
Grażyna Kasprzak - Ekspert ds. Ochrony Źrodowiska, Departament Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Źrodowiska S.A,
Mateusz Gaczyński - Zastępca Dyrektora Zespołu Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wiesław Kołodziejski - Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
Agnieszka Michalska - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
Michał Piskorz - Narodowy Fundusz Ochrony Źrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Hubert Drabik - Prezes Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
Michał Ćwil - Specjalista ds. Rynku Energii Odnawialnej, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej
Bartłomiej Zysiński -Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 

Sesja IV
Podsumowanie konferencji 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy