MAE

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków wsparcie dla samorządów

Od 1 lipca 2021 roku ruszył powszechny i obowiązkowy spis źródeł ciepła, pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW musi złożyć taką informację w formie deklaracji.

Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554). Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się podstawowe informacje o zarządcy/właścicielu, nieruchomości oraz źródle ciepła.

Mazowiecka Agencja Energetyczna proponuje wsparcie samorządów w efektywnej realizacji działań związanych ze spisem. Proponujemy wsparcie w wymienionych działaniach:

  • przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej skierowanej do właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, oświatowych i służby zdrowia o prawnym obowiązku składania deklaracji w zakresie posiadanych źródeł ciepła;
  • zapoznanie oraz wsparcie mieszkańców objętych obowiązkiem z procedurą postępowania wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
  • wsparcie przy wprowadzeniu danych i informacji zebranych w deklaracjach do systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB uruchomionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

   

Kontakt: Żaneta Latarowska z.latarowska@mae.com.pl