Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1421).

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. w biurze Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300, w godz. 9.00 – 16.00 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń i wybór oferty nastąpi 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Spółki.

 Szczegóły w załączonym  Zaproszeniu