Wyszukiwarka

Działając jako Pełnomocnik Zamawiających - na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej "PZP", informuję, że Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone pod  nazwą „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX Grupa Zakupowa MAE” część I i część II, z oznaczeniem sprawy MAE/78/2018, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 113-258282 z dnia 15 czerwca 2018 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP zostaje unieważnione wobec złożenia ofert z cenami przewyższającymi kwoty, które Zamawiający zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie Zamówień w części I i części II.

Uzasadnienie

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. dokonano otwarcia ofert złożonych w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXX Grupa Zakupowa MAE” część I i część II. Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP, została opublikowana na stronie internetowej www.mae.com.pl\bip. Zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP bezpośrednio przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiających podał kwoty przeznaczone na sfinansowanie obu części Zamówienia. Oferta z najniższą ceną w części I oraz oferta z najniższą ceną w części II przewyższają kwoty przeznaczone na sfinansowanie Zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

z up. Kierownika Zamawiającego

(-)

Arkadiusz Piotrowski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy