Wyszukiwarka

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Do konkursu ofert może przystąpić oferent, który spełnia co najmniej jeden z warunków:
- w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał co najmniej jedno sprawozdanie finansowe spółek prawa handlowego o kapitale zakładowym nie niższym niż 1.500.000 zł,
- w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał co najmniej jedno sprawozdanie finansowe spółek, w których udział w kapitale zakładowym posiada jednostka samorządu terytorialnego,
- w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty badał co najmniej jedno sprawozdanie finansowe podmiotów, które realizowały w badanym okresie sprawozdawczym projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Zgłoszenie powinno zawierać:

- oświadczenie dotyczące spełnienia co najmniej jednego z ww. warunków wraz ze wskazaniem badanego podmiotu,
- informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym (art. 66 ustawy o rachunkowości),
- informację o cenie za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem,

- informacje o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat,
- rekomendacje.

Termin zakończenia badania oraz wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem: do 10 marca 2017 r.


Dane ekonomiczne Spółki niezbędne do sformułowania ofert uzyskać można pod tel. (22) 290 29 42, (22) 823 47 40


Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki” w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. w biurze Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300, w godz. 9.00 – 15.00 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie zgłoszeń i wybór oferty nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujący w Spółce Regulamin Wyboru Biegłego Rewidenta.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy