Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:


Członka Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.


Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

- udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego technicznego lub 
  ekonomicznego w zakresie ekonomii, zarządzania lub finansów (wymagany tytuł 
  magistra),
- co najmniej 5-letni staż pracy,
- doświadczenie w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niekaralność,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
  stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.


Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania powinni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

- tworzenia i realizacji budżetu,
- wiedzą o zakresie działania spółki,
- znajomości zasad planowania i rachunkowości zarządczej,
- budowania zespołów zadaniowych i sposobów ich kierowania,
- prowadzenia negocjacji i zarządzania kontraktami biznesowymi.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- list motywacyjny oraz adres do korespondencji, adres e-mail i telefon kontaktowy,
- CV ze szczególnym opisem przebiegu pracy i osiągnięć zawodowych,
- dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność z oryginałem: dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, referencje, rekomendacje, certyfikaty,
- oświadczenie kandydata o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego;
e) zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członka Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów.

W toku postępowania konkursowego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Rada Nadzorcza zweryfikuje:

a) wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
b) doświadczenie zawodowe,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
e) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółki (Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa), w biurze Spółki, w godzinach 9:00-15:00, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (tj. od dnia 16 lutego 2015 r). Rozpatrywane będą również zgłoszenia przesłane drogą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki najpóźniej do dnia 03 marca 2015 r. do godz. 15.00.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie:

„Postępowanie konkursowe na stanowisko Członka Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.”.

Dodatkowe informacje:
Kandydaci przystępujący do postępowania mogą uzyskać informacje o Spółce zawarte na stronie internetowej pod adresem: www.mae.com.pl oraz w siedzibie w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 151 lok. 25 w godzinach od 9:00-15:00 do dnia, w którym upływa termin składania zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą z wybranymi kandydatami.

O terminie przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, listem poleconym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez kandydata adres, co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, listem poleconym, o wynikach postępowania konkursowego, niezwłocznie po jego zakończeniu.

Złożone przez kandydatów w postępowaniu dokumenty nie będą zwracane.
Rada Nadzorcza Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata.